Waar wij voor staan

Op Twickel vinden wij het belangrijk dat de kinderen naar vermogen leren én dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale mensen. Binnen onze visie is het dus belangrijk dat onze kinderen:

  • een positief kritische kijk op de samenleving ontwikkelen;
  • weet hebben van de rechten en de plichten die ze hebben;
  • tolerant zijn en met respect omgaan met anderen;
  • normen en waarden mee krijgen die leven in onze maatschappij;
  • zoveel mogelijk kansen worden geboden zich te ontwikkelen;
  • een hoeveelheid kennis en vaardigheden meekrijgen, die hen in staat stelt aan het vervolgonderwijs te kunnen deelnemen.

Plezier in school staat voorop. Een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid maakt dat kinderen én leerkrachten goed in hun vel zitten.  Het accent ligt op leren rekening houden met een ander, verdraagzaamheid, maar ook behulpzaam zijn. Als een kind zich veilig voelt, zal het zich ook beter ontwikkelen. 

Wij beschouwen ouders als partner in de begeleiding van hun kind. Naar ouders is een grote mate van openheid, opdat er een wederzijds vertrouwen tot stand komt. Door middel van regelmatige contactmomenten, ouderavonden, en kijkavonden proberen we deze openheid gestalte te geven. 

Wij zijn op Twickel gericht op de omgang van kinderen met elkaar en betrekken de kinderen actief bij hun eigen sociale ontwikkeling.

De vier basisregels die wij hierbij hanteren zijn:

  • Respect: Ik accepteer anderen zoals ze zijn en ik behandel hen met respect.
  • Veiligheid: Ik ben voorzichtig met anderen en met zijn of haar spullen. Ik help een ander als hij of zij dat echt nodig heeft.
  • Conflict: Ik probeer conflicten altijd vreedzaam op te lossen.
  • Aanspreekbaarheid: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag. Ik accepteer dat anderen mij op mijn gedrag aanspreken.